ekoKOALICJA na rzecz ekoUCZELNI

 

To nowa inicjatywa organizacji akademickich, które „ponad podziałami” działają na rzecz inicjowania i powielania dobrych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska.

W pierwszym kongresie ekoKOALICJI (12-14 maja 2022 roku) wzięli udział przedstawiciele 60 organizacji (fundacji, stowarzyszeń, kół naukowych i samorządów).

ekoKOALICJA realizuje działania strażnicze, medialne i edukacyjne na polskich uczelniach oraz w ich najbliższym otoczeniu. Jej członkowie przygotowali katalog kilkudziesięciu ekoPOMYSŁÓW, które zostały z powodzeniem wdrożone na pierwszych uczelniach i powinny zostać zaadaptowane na kolejnych.

W polu szczególnego zainteresowania ekoKOALICJI znalazły się duże uczelnie publiczne, które mają potencjał do bycia liderami i inspiratorami działań proekologicznych, a z tej możliwości w pełni nie korzystają. W ramach realizacji projektu zgłoszono 203 uwagi i rekomendacje do aktów prawnych i polityk uczelnianych. Odnotowano już 53 pozytywne reakcje uczelni na te wystąpienia. Dotyczyły one: a) wprowadzenia kryteriów prośrodowiskowych w przetargach organizowanych przez uczelnie, b) zwiększenia osobistej odpowiedzialności mieszkańców domu studenta za racjonalne zużycie wody i energii oraz właściwą segregację odpadów, c) powołania zespołów lub stworzenia stanowisk dla osób odpowiedzialnych za koordynację działań zmierzających do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko wszystkich jednostek organizacyjnych podległych władzom uczelni.

Materiały informacyjne i edukacyjne ekoKOALICJI są dostępne w internecie (m.in. wydawnictwa „ekoPOMYSŁY – proekologiczne rozwiązania na wybranych polskich uczelniach, które zasługują na upowszechnienie” oraz „Watchdog.edu.pl #8. Czy uczelnie mogą być bardziej eko?”, film „Włączamy zielone! Jak nasze uczelnie stają się bardziej eko” oraz 17 innych materiałów filmowych dostępnych na kanale EkoUczelnie

Przesłaniem edukacyjnym ekoKOALICJI było pokazywanie pełnego spektrum zagadnień ekologicznych. Poza powszechnie rozpoznanym tematem zmian klimatycznych omawiano kwestie zachowania bioróżnorodności, walki z nadmiernym hałasem i drażniącymi zapachami, przenikaniem szkodliwych substancji do organizmów, wód, gleb. Misja działania ekoKOALICJI została wyrażona w dokumencie zwanym ekoDEKLRACJĄ.

ekoKOALICJA organizuje też działania o szybkim i bezpośrednim wpływie na środowisko, takie jak zbiórki zużytego oleju roślinnego, czy sadzenie drzew na terenie należącym do uczelni.

Działania ekoKOALICJI wspierają wybitni naukowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych tworzący Panel Ekspertów.

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.