Regulamin Usługi Newsletter

 

I Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi Newsletter przez Fundacja na rzecz Jakości Kształcenia z siedzibą w Warszawie, przy ul Krakowskie Przedmieście 26/28 lok. 11 dalej Fundacją drogą elektroniczną dalej Usługa, aktywację i dezaktywację Usługi oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób korzystających z Usług dalej Użytkownicy, a każdy z osobna Użytkownik.
 2. Fundacja świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem strony internetowej www.ekouczelnie.pl dalej Strona.
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Stronie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Każdy może zapoznać się z Regulaminem. Użytkownik akceptując Regulamin zawiera umowę świadczenia Usługi Newsletter przez Fundację.
 4. Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz składa oświadczenie dotyczące znajomości treści Regulaminu.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności podawania danych cudzych bez ich zgody.

 

II Przedmiot Usługi – Newsletter

Fundacja świadczy drogą elektroniczną Usługę polegającą na przesyłaniu informacji zawierających treści o tematyce prawnej i edukacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 

III Aktywacja i dezaktywacja Usługi Newsletter

 1. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Fundacji. Elementy graficzne i treści Usługi Newsletter stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Fundacji lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem i/lub bez zgody Fundacji stanowić może naruszenie prawa.
 2. W celu aktywacji Usługi Newsletter należy:
  • skorzystać z urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej,
  • złożyć zamówienie poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na Stronie swojego adresu poczty elektronicznej,
  • zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie pola checkbox przy komunikacie Akceptuję regulamin usługi newsletter,
  • aktywować przycisk Zapisz się,
  • posiadać aktywny adres poczty elektronicznej.
 1. Użytkownik może w każdym momencie dezaktywować Usługę Newsletter, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi Newsletter.
 2. W celu dezaktywacji Usługi Newsletter należy kliknąć link o treści Wypisz zawarty w treści stopka Newsletter.
 3. Dezaktywacja Usługi Newsletter może nastąpić również z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.
 4. Z chwilą dezaktywacji Usługi Newsletter Fundacji zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newsletter.
 5. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newsletter.

 

IV Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem za pośrednictwem adresu email biuro@fjk.org.pl
 2. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu świadczenia Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b umowa Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych dalej RODO.
 3. Fundacja oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia Usługi w oparciu o Regulamin, do czasu rezygnacji z Usługi przez Użytkownika.
 4. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Fundacji, m.in. podmiotom świadczącym usługi IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Ponadto dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane m.in. podmiotom świadczącym usługi pocztowe.
 5. Fundacja gwarantuje, że przekazane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Administratora lub rozstrzyganiu sporów.
 6. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia.
 7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy RODO.
 8. Dane Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości świadczenie Usług przez Fundację.
 10. Fundacja stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez Fundację danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.
 11. Stosowane środki techniczne są aktualizowane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze Administratora dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby przez niego upoważnione.
 12. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Fundację znajduje się w Polityce Prywatności.

 

V Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin może być aktualizowany w celu dostosowania do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących lub zmian w oferowanej Usłudze.
 2. Zmiany w Regulaminie wejdą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia.
 3. Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie złoży on rezygnacji z Usługi Newsletter, w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

 

VI Postanowienia Końcowe

 1. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu i/lub Polityki Prywatności stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w państwie Użytkownika stanowią inaczej.
 3. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze Strony, w tym ze świadczenia Usługi będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny.